27 czerwca 2018 r. zawarto umowę z Gminą Olsztyn na budowę kolejnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Olsztynie przy ul. Sikorskiego – Paukszty.

PEKUM – STAŁY NADZÓR SIECI

Biuletyn_22_str16-17

Budowa zbiorników retencyjnych w Olsztynie 

W dniu 26.03.2018 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna zostały podpisane umowy na budowę zbiorników retencyjnych.

Powstaną trzy nowe zbiorniki retencyjne: przy ul. Bukowskiego – Antonowicza, Witosa – Laszki, Bukowskiego – Brylantowa, oraz jeden zostanie przebudowany w pobliżu marketu OBI.

W ramach zadania zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa.

umowanazbiornikiretencyjne_5[2] umowanazbiornikiretencyjne_15[1] umowanazbiornikiretencyjne_21[1]

 

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku
23 sierpnia 2017 roku podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrzysku. Całkowity koszt zadania zamknie się w kwocie około 14 milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności do czystości wód i gleby na terenie Gminy Wyrzysk.

Uroczystego podpisania umowy z PEKUM Spółka z o.o. dokonał Edward Gaitkowski – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku.
Pierwsze prace rozpoczną się już w najbliższych tygodniach, a zakończenie zadania przewiduje się na ostatni kwartał 2019 roku.

W dniu 02.06.2016 r została podpisana umowa na Przebudowę ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową obiektu koszarowego i technicznego kompleksu wojskowego K-725 Jednostki Wojskowej 2031 Plewki pomiędzy Pekum Sp. z o.o. a Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie. W dniu 15.06.2016 nastąpiło przekazanie terenu budowy

Od 27.05.2015 r Firma PEKUM wykonuje zadanie inwestycyjne w miejscowości Gustorzyn polegające na Przebudowie budynku socjalno – biurowego oraz budynku warsztatowo – socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby TJE Gustorzyn.

W dniu 16.03.2016 we Włocławku została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a Pekum Sp. z o.o. na zadanie :

„Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1”. 

Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej. Później wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji/budowie/wymianie sieci wodociągowej  przyłączami oraz modernizacji magistrali wodociągowej  z przyłączami określonych w PFU, w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową i techniczną.

Zdjęcia  z realizacji budowy:

Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa

  •  Fot. Nr 1 – stacja podciśnieniowa V4 –Dębki
  • Fot. Nr 2 – instalacja pomp próżniowych
  • Fot.nr 3 –  stacja mechanicznego odwadniania osadu w Żarnowcu
  • Fot. Nr 4 – stacja odwadniania i higienizacji osadu w Żarnowcu
  • Fot. Nr 5 – sitopiaskownik w Żarnowcu
  • Fot. Nr 6 – osadnik końcowy w Żarnowcu
  • Fot. Nr 7 – budynek wielofunkcyjny w Żarnowcu
  • Fot. Nr 8 – reaktor biologiczny w Żarnowcu
  • Fot. Nr 9 – reaktor biologiczny, osadnik końcowy i stacja odwadniania i higienizacji osadu w Żarnowcu
  • Fot. Nr 10 – reaktor biologiczny w Kłaninie

Zdjęcia robót wykonanych w miesiącu sierpniu w ramach budowy:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno – technicznego oczyszczalni ścieków w Wałczu w ramach projektu ,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla miasta Wałcz’’

 

Zdjęcia z robót wykonywanych w ramach kontraktu:

Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa.